Тема 4.2.-Земельный налог

ТЕМА 4.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

 

тий.

.

земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.

в пределах муниципального образования, на территории которого введен на- лог.

Российской Федерации;

Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объекта- ми археологического наследия;

Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

4) земельные участки из состава земель лесного фонда;

Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водного фонда.

рых расположены здания, строения и сооружения производственного назначения

логовым периодом.

 

Рис. Налоговая база земельного налога

устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и не могут превышать:

) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

— 1,5 % в отношении прочих земельных участков.

. Воронеже

оронеже):

ами и индивидуальными гаражами;

туры и спорта, культуры и искусства.

Порядок исчисления налога.

вующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

.

, не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

   

Налогоплательщики — физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по налогу.

.

 

Д-20 К-68 – начисление налога

Д-68 К-51 – перечисление налога

ВОПРОСЫ

?

В каких формах в России осуществляется взимание платы за землю? Кто является плательщиком каждой из этих форм?

Что является объектом обложения земельным налогом?

Какие существуют ставки земельного налога? Кто их устанавливает?

Какие существуют льготы по земельному налогу? Кто их устанавливает?

сти по установлению льгот по земельному налогу?

Тема 1 грошові кошти

Тема 1. Облік грошових коштів

План

Організація обліку готівкових коштів

Вимоги до організації готівкових розрахунків

1.2. Порядок оформлення касових операцій

1.3. Порядок визначення строків здавання готівки та розрахунок ліміту каси

2. Організація обліку безготівкового обігу

2.1. Організація безготівкового обігу

2.2. Електронні платіжні засоби

210 від 06.06.2013

.

№ 403 від 22.11.2016.

В редакції Указу Президента N 491/99 від 11.05.99 Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 802/2001 (802/2001 ) від 07.09.2001

210 від 06.06.2013

210 від 06.06.2013

210 від 06.06.2013

Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою Постанова Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. № 210

 

 

1.1. Вимоги до організації готівкових розрахунків

 

банку України.

1. Установити граничну суму розрахунків готівкою:

000 (десяти тисяч) гривень;

одного дня в розмірі 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень;

тисяч) гривень.

нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

бмежується.

одержаних за допомогою електронного платіжного засобу.

Обмеження не поширюються на:

державними цільовими фондами;

2) добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

3) використання коштів, виданих на відрядження.

отримувачів коштів безготівковими.

 

.

касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

звітних чеків РРО (даних РК).

документами і відображенням у відповідній книзі обліку.

их (розрахункових) документах.

 

готівку, одержану в банку

нь одержання готівки в банку.

й день.

касі (у межах установленого ліміту).

.

 

України.

під звіт

т, а

уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

завдання, може бути продовжено до завершення терміну відрядження.

ідно до законодавства України.

 

Порядок оформлення касових операцій

210 від 06.06.2013

послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.

підприємства, який на це уповноважений керівником.

то його підпис на видаткових касових ордерах не обов’язковий.

документа.

.

.

підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

:

скласти реєстр депонованих сум;

видану суму за видатковою відомістю.

касового ордера.

готівку, забороняється.

проводитися тільки в день їх складання.

забороняються.

відомостей касир зобов’язаний перевірити:

підприємства або осіб, які ним уповноважені;

реквізитів;

наявність перелічених у документах додатків.

повертає документи для відповідного оформлення.

(без урахування кас відокремлених підрозділів).

керівника і головного бухгалтера підприємства (юридичної особи).

однакові номери.

о особи, що його заміщує.

 

и цього Положення.

йому роботи іншим особам.

відповідальність на час виконання ним обов’язків касира.

осіб.

відповідальність.

 

відповідальною особою.

другий — залишається у матеріально відповідальної особи.

цінності, а також бухгалтерії).

зараховується в дохід відповідного підприємства.

касових документів.

3. Порядок визначення строків здавання готівки та розрахунок ліміту каси

210 від 06.06.2013

рахунки зазначених юридичних осіб.

отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку.

інкасацію коштів.

(підприємця) на його вибір.

кошти) відповідно до таких вимог:

готівкової виручки (готівки) до каси дня;

немає банків, — не рідше ніж один раз на п’ять робочих днів.

особи.

Положення.

або уповноваженої ним особи.

продукції попереднього року.

цього Положення, вважається понадлімітною.

діяльністю підприємства.

наступного робочого дня на потреби, які пов’язані з діяльністю підприємства.

договорів банківського рахунку підприємства.

 

В редакції Указу Президента N 491/99 від 11.05.99 Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 802/2001 (802/2001 ) від 07.09.2001

штрафу:

за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах — у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

оприбуткування у касах готівки — у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

— в розмірі здійснених виплат;

за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

розмірі сплачених коштів;

за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням — у розмірі витраченої готівки.

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення.

органами державної податкової служби на підставі матеріалів проведених ними перевірок і подань державної контрольно-ревізійної служби, фінансових органів та органів Міністерства внутрішніх справ України в установленому законодавством порядку та в розмірах, чинних на день завершення перевірок або на день одержання органами державної податкової служби зазначених подань.

 

2. Організація обліку безготівкового обігу

2.1. Організація безготівкового обігу

.

№ 403 від 22.11.2016.

Доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків банки приймають до виконання виключно в межах залишку коштів на цих рахунках або якщо договором між банком та платником передбачено їх приймання та виконання в разі відсутності/недостатності коштів на цих рахунках.

Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись розрахункові документи на паперових носіях та в електронному вигляді.

Ця Інструкція встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних інструментів:

;

платіжного доручення;

платіжної вимоги-доручення;

платіжної вимоги;

;

акредитива;

.

Клієнти банків для здійснення розрахунків самостійно обирають передбачені цією главою платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначають їх під час укладення договорів.

Банк не несе відповідальності за достовірність змісту платіжного доручення, оформленого клієнтом, а також за повноту і своєчасність сплати клієнтом податків, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиного внеску) (обов’язкових платежів).

Відповідальність за відповідність інформації, зазначеної в платіжному дорученні, суті операції, за якою здійснюється переказ, несе платник, який у разі її невідповідності має відшкодовувати банку завдану внаслідок цього шкоду.

Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку.

:

документи, у яких перевірено реквізити, заповнено з порушенням вимог то банк, що здійснив перевірку, повертає їх без виконання.

Також банки повертають без виконання розрахункові документи, якщо:

документів, надання яких разом з розрахунковим документом передбачено цією Інструкцією, або закінчився строк дії цих супровідних документів;

платіжне доручення подано до банку з порушенням законодавства України, або не може бути виконано відповідно до законодавства України;

порушено інші вимоги цієї глави, глав 5, 6 і 12 цієї Інструкції.

розрахунків, з використанням електронно-обчислювальних і друкарських машин (далі — технічні засоби) за один раз.

Дозволяється заповнення розрахункового документа власноручно.

Примірник розрахункового документа (незалежно від способу його виготовлення), реєстр платіжних вимог, які залишаються в банку, мають містити відбиток печатки (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки) і підписи/підпис відповідальних/ої осіб/особи.

а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів.

Банк не має права робити виправлення в розрахунковому документі клієнта, за винятком випадків, обумовлених пунктом 2.26 цієї глави та іншими нормативно-правовими актами Національного банку.

Спосіб подання клієнтом документів до банку передбачається в договорі банківського рахунку.

до черговості їх надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом.

, на підставі яких здійснюється списання коштів, то вони виконуються в такій черговості:

у першу чергу списуються кошти на підставі рішення суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, а також вимог про стягнення аліментів;

у другу — списуються кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також виплати за авторським договором;

у третю — списуються кошти на підставі інших рішень суду;

у четверту — списуються кошти за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;

списуються кошти за іншими розрахунковими документами в порядку їх послідовного надходження.

реквізитів у разі:

часткового виконання платіжної вимоги/інкасового доручення

;

зміни з ініціативи банку платника (у зв’язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил бухгалтерського обліку, виконанням банком вимог законодавства) номера рахунку платника, назви та коду банку платника. На звороті цього розрахункового документа зазначаються дата внесення виправлень, пункт цієї Інструкції, згідно з яким вони вносяться, підстава для їх унесення, і це засвідчується підписами відповідального виконавця та працівника, на якого покладено функції контролера, і відбитком штампа банку.

Платник має право в будь-який час до списання платежу з рахунку відкликати з банку, що його обслуговує, платіжні доручення в порядку, визначеному внутрішніми правилами цього банку.

Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

 

Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

 

Платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції, та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Банк у договорі з платником — фізичною особою має право передбачати можливість подання цим платником платіжного доручення в довільній формі, яке має містити такі обов’язкові реквізити:

назву документа;

дату складання і номер;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), код платника та номер його рахунку;

найменування та код банку платника;

найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), код отримувача та номер його рахунку;

найменування та код банку отримувача;

суму цифрами та словами;

призначення платежу;

підпис платника.

Платник має право зазначати в платіжному дорученні дату валютування, яка не може бути пізніше 10 календарних днів після складання платіжного доручення.

платіжного доручення, якщо дата валютування визначена пізніше 10 календарних днів після складання платіжного доручення.

дати валютування, що зазначена в електронному розрахунковому документі, зараховує переказані кошти на відповідний рахунок і не пізніше наступного робочого дня згідно з порядком, передбаченим у договорі, повідомляє отримувача про надходження на його адресу коштів та дату їх валютування.

Банк, що обслуговує отримувача, зобов’язаний зарахувати кошти на рахунок отримувача на початок операційного дня, який визначений датою валютування.

Якщо дата валютування припадає на неробочий день, то банк отримувача зараховує кошти на його рахунок на початок першого робочого дня, наступного за днем, який визначений датою валютування.

Платник до настання дати валютування може відкликати кошти, які до зарахування на рахунок отримувача обліковуються в банку, що обслуговує отримувача. Лист про відкликання коштів платник подає до свого банку, який того самого дня надає банку отримувача вказівку про повернення коштів.

Банк отримувача, одержавши цю вказівку, цього самого операційного дня перераховує кошти з відповідного рахунку на той самий рахунок у банку платника, з якого вони надійшли, якщо на час надходження вказівки кошти не зараховані на рахунок отримувача, та повідомляє отримувача про відкликання коштів платником.

Банк платника приймає платіжне доручення до виконання протягом 30 календарних днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується.

банк приймає до виконання за умови, що його сума не перевищує суму, яка є на рахунку платника. Договором між банком та платником може бути передбачено інший порядок приймання та виконання платіжних доручень.

режимом використання цих рахунків, що встановлений нормативно-правовими актами Національного банку з питань порядку відкриття та використання рахунків, без будь-яких підтвердних документів.

Банк приймає від платника платіжні доручення або інші розрахункові документи на перерахування заробітної плати на рахунки працівників підприємств, що відкриті в банках, або грошовий чек на отримання заробітної плати в порядку, який визначений Пенсійним фондом України, погоджений із Національним банком і центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

єдиного внеску. Відповідальність за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску несе платник.

Платник, який перебуває на казначейському обслуговуванні, подає до банку, у якому відкрито рахунок для обліку коштів, що перераховуються Державною казначейською службою України для здійснення цільових виплат готівкою, лише грошовий чек на отримання заробітної плати.

, лише за умови одночасного подання податковим агентом розрахункового документа на перерахування до бюджету утриманого податку на доходи фізичних осіб із суми доходу або документального підтвердження їх сплати раніше.

 

Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень

 

розрахунках усіма учасниками безготівкових розрахунків.

Верхня частина вимоги-доручення оформляється отримувачем коштів за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції, згідно з вимогами до заповнення реквізитів розрахункових документів, викладеними в додатку 8 до цієї Інструкції, і передається безпосередньо платнику не менше ніж у двох примірниках.

Доставку вимог-доручень до платника може здійснювати банк отримувача через банк платника на договірних умовах.

У разі згоди оплатити вимогу-доручення платник заповнює її нижню частину згідно з вимогами додатка 8 до цієї Інструкції (від руки чи із застосуванням технічних засобів — незалежно від того, як заповнено верхню частину цього розрахункового документа) і подає до банку, що його обслуговує.

Сума, яку платник погоджується сплатити отримувачу та зазначає в нижній частині вимоги-доручення, не може перевищувати суму, яку вимагає до сплати отримувач і яка зазначена у верхній частині вимоги-доручення.

Платіжна вимога-доручення повертається без виконання, якщо сума, що зазначена платником, перевищує суму, що є на його рахунку.

Банк платника приймає вимогу-доручення від платника протягом 20 календарних днів з дати оформлення її отримувачем.

Причини неоплати платником вимоги-доручення з’ясовуються безпосередньо між платником та отримувачем коштів без втручання банку.

 

Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування

 

допомогою систем дистанційного обслуговування.

дистанційного обслуговування має відповідати вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку, які пред’являються до технології та захисту електронних банківських розрахунків.

розпоряджень клієнта є договір банківського рахунку.

У договорі обов’язково мають обумовлюватися права, обов’язки та відповідальність сторін, порядок вирішення спорів у разі їх виникнення тощо.

дату і номер;

назву, код платника та номер його рахунку;

код банку платника;

назву, код одержувача та номер його рахунку;

код банку одержувача;

суму цифрами;

призначення платежу;

електронний/і цифровий/і підпис/и;

Відповідальні особи платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і на законних підставах володіють особистим ключем, від свого імені або за дорученням особи, яку представляють, накладають підписи під час створення електронного розрахункового документа.

електронних розрахункових документів на підставі розрахункових документів, які мають додатки (реєстр розрахункових чеків, реєстр документів за акредитивом тощо), а також формування стягувачем електронних розрахункових документів на підставі платіжних вимог на примусове списання, стягнення коштів, отримувачем — у разі договірного списання коштів, якщо отримувач коштів — клієнт іншого банку. Ці платіжні вимоги стягувач/отримувач надсилає до банку на паперових носіях згідно з главою 2 цієї Інструкції.

оброблення електронних розрахункових документів. Якщо це передбачено в договорі, то банк має право виконувати періодичні перевірки виконання клієнтом вимог щодо захисту інформації та зберігання засобів захисту і припиняти обслуговування клієнта за допомогою системи в разі невиконання ним вимог безпеки.

Банк має забезпечити зберігання інформації про електронні розрахункові документи/дистанційні розпорядження, що не виконані внаслідок причин, що зазначені в пунктах 11.12 і 11.13 цієї глави, та включити цю інформацію до архіву системи для зберігання протягом установленого строку.

Також банк повертає електронний розрахунковий документ без виконання згідно з главою 2 цієї Інструкції, про причину повернення якого повідомляє клієнта засобами системи (з обов’язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої електронний розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку, який порушено).

 

2.2. Електронні платіжні засоби

 

210 від 06.06.2013

05.11.2014 № 705

із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 382 від 06.09.2016.

р.

 

термінала тощо) разом з невитраченим залишком готівки.

Емісія електронних платіжних засобів у межах України проводиться виключно банками, що уклали договір з платіжною організацією платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання цих операцій (крім банків, які здійснюють емісію електронних платіжних засобів для використання в межах цих банків).

Користувачем електронного платіжного засобу (далі — користувач) може бути юридична або фізична особа. Емітент має право надавати фізичним особам, які не здійснюють підприємницької діяльності, особисті електронні платіжні засоби, а суб’єктам господарювання — корпоративні електронні платіжні засоби.

Банк має право передати електронний платіжний засіб у власність користувача або надати йому в користування в порядку, визначеному договором про використання електронного платіжного засобу (далі — договір).

Корпоративна платіжна картка

– це платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ (п. 1.14 ст 1 р. 1 Закону № 2346).

Корпоративний електронний платіжний засіб банк емітує винятково для суб’єктів господарювання – юридичних осіб або фізичних осіб підприємців. Для того щоб отримати в банку КЕПЗ слід спочатку відкрити у фіну станові поточний рахунок, на підставі письмового договору, укладеного між фірмою та банком. У ньому й обумовлюють особливості його використання із застосуванням КЕПЗ. Далі укладають ще один договір – про використання КЕПЗ. Під час видачі картки клієнту банк зобов’язаний видати по примірнику договору та правил користування КЕПЗ, а також підбірку тарифів банку на обслуговування КЕПЗ (п. 7 р ІІ положення 705). Особливість картки в тому, що вона іменна, тобто емітована на довірену особу юридичної особи, а значить, розпоряджатись коштами з КЕПЗ дозволено тільки їй. На використання КЕПЗ за довіреністю накладено суворе табу (абз. 2 п. 1 р. VI Положення 705).

Юридична особа або фізособа-підприємець не може використовувати за допомогою КЕПЗ гроші зі свого поточного рахунку для (абз. 1 п. 8.3 гл 8 Інструкції № 492):

одержання зарплати;

інших виплат соціального характеру;

розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами);

здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.

уди можна витрачати суми КЕПЗ в іноземній валюті (абз. 2 п. 8.3 гл 8 Інструкції № 492):

одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;

здійснення безготівкових розрахунків за межами України, пов’язаних із відрядженнями та витратами представницького характеру. А також на оплату експлуатаційних витрат, з утримання й перебування повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України.

КЕПЗ можна оплачувати все, що прямо не заборонене законодавством. Окрім того певні обмеження може містити сам собою договір на використання КЕПЗ.

Після проходження процедури одержання КЕПЗ картка надходить до бухгалтерії і зберігається до запиту, тобто до моменту передачі держателю.

Після закінчення строку використання КЕПЗ (при переході на обслуговування в інший банк, ліквідації підприємства, відмові від використання КЕПЗ у госпдіяльності, закінченню терміну її дії) бухгалтер прокредитує той самий за балансовий рахунок 08, а КЕПЗ повертають до фіну станови, оскільки він – власність банку.

Зберігати картку можна в сейфі фірми. Зручно рух КЕПЗ фіксувати в спеціальному реєстрі або Журналі КЕПЗ із зазначенням дати отримання та повернення картки держателем. Цей журнал дозволено розробити самостійно. Ведення Журналу можна доручити бухгалтеру, економісту, касиру тощо, після складання окремого наказу. Деякі підприємства розробляють власне Положення про використання КЕПЗ, де прописують усі нюанси поводження з карткою, відповідно до діючих нормативно-правових актів. З держателем карти варто укласти договір про повну матеріальну відповідальність, оскільки по суті, це ті самі грошові цінності.

Відповідно до п. 7 р. Х Положення 705 контроль за рухом і цільовим використанням коштів за рахунками користувачів з використання КЕПЗ здійснюють їх власники на підставі банківських виписок, які надають у порядку та строки, передбачені договором між банком та клієнтом, але не рідше ніж 1 раз на місяць (абз. 1 п. 8 р VІІ Положення 705).

Дт

 

Перераховано кошти на картковий рахунок

313

311

1000

 

Видано працівникові КЕПЗ

 

 

1000

Списано кошти з КЕПЗ

333

372

 

Складено авансовий звіт на закуплені канцтовари

209

372

400

 

Відображено податковий кредит із ПДВ щодо закуплених канцтоварів

641/ПДВ

372

80

 

Віднесено на витрати вартість канцтоварів, закуплених через КЕПЗ (передано у використання)

92

209

400

 

Повернено КЕПЗ у бухгалтерію разом із залишком коштів

 

 

520

Журнал руху КЕПЗ 22.03.16 р.

 

ВПБО 2016 № 29-1

 

Чи поширюється обмеження 10 тис. грн. на операції з повернення готівки із каси підприємства фізособі, яка витратила власні готівкові кошти на придбання матеріальних цінностей для потреб юрособи?

Обмеження граничної суми готівкового розрахунку 10 тис. грн. не поширюється на операції з повернення готівки із каси підприємства фізичній особі, яка витратила власні готівкові кошти на придбання товарно-матеріальних цінностей для потреб юрособи.

ВПБО 2016 № 21

 

особи, відповідальної за здійснення госоперації (видача зарплати) і правильність її оформлення. Тобто у зведеному видатковому ордері буде прізвище касира.

Все про бухгалтерський облік 2016 № 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФЫ НА РЕКЛАМУ БОДРЫЙ ЛИМОН

«БОДРЫЙ ЛИМОН»

ЗОНА ВЕЩАНИЯ: РОССИЯ

трансляция рекламного аудио-спота (30 секунд)

 

 

ВРЕМЯ

 

ТАРИФ

07:00-12:00

12:00-16:00

16:00-20:00

20:00-22:00

22:00-00:00

00:00-07:00

0

 

СИСТЕМА СКИДОК

 

БЮДЖЕТ

 

руб

руб

руб

руб

руб

руб

35%

 

Скидка за пакетное размещение- 15%

 

Таблица Контроля регистраций TrendLife

Имя и Фамилия, Логин партнера,

Ссылка на регистрацию

 

*

Количество регистраций

по одной ссылке

активированные и

Активация регистрации

З

А

К

Р

Ы

 

с

с

ы

л

к

1

Ваня Иванов-ivan /?id=1

А

1+1+1

1

1

1

*

1.1

Петя Петров-petr457- /?id=2

П

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Семен Семенов-seno /?id=3

А

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

http://……… /?id=4

П

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(для кураторов и их помошников)

*А/П- активный участник или пассивный, заполняем по желанию.   

Т_ребаева К.Ж. — Арнаулы мекемелерде диагностикальг_-коррекциялы_ ж_мыстарды_ _йымдастырылуы

«Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттыру жолдары»

тақырыбындағы облыстық ғылыми-практикалық семинар материалдары

Ақтөбе 2011

 

АРНАУЛЫ МЕКЕМЕЛЕРДЕ ДИАГНОСТИКАЛЬГҚ-КОРРЕКЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ

Төребаева К.Ж. — педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Ақтөбе мемлекетгік педагогикалық институты

Дамуы шектеулі балалармен жүргізілетін диагностикалық-коррекциялықжұмыстарды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мемлекеттік жүйелеуді қажет ететін басты міндеттердің бірі. Оның негізгі мазмүны диапюстикалық-коррекциялық көмек көрсетудің жаңа жолдары мен эдістемелік міндеттерді гаешуден түрады.

Білім беру жүйесініц қазіргі даму жагдайы қоғамдағы элеуметтік-экономикалық езгерістерге байланысты күрделеніп отырады. Бүл бір жағынан білім берудегі жаңа парадигмалардың өзгерісін анықтаса, екінші жағынан оқьпудың мазмүнын айқындаудағы (саралап жэне даралап оқыту, оқытудың эдістері мен тэсілдері, оқытудың формалары) шынайы механизмдерді қажет етеді.

Арнаулы білім берудің деқалыптасқан педагогикалық жүйелері жаңару мен даму жағдайында екені сөзсіз. Отандық жэне ресейлік зерттеуші-ғалымдар арнаулы білім беру мекемелерінде білім алушының жалпы даму ерекшеліктерімен қатар жеке-психологиялық ерекшеліктерін есепке алуқажеттігін баса атап көрсетеді. Ресей академигі В.И.Лубовскийдің басшылығымен 1997 жылы «Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арнайы білім берудің мемлекеттік стандарты» жобасы қү.рылып,арнайы білім берудіңмемлекеттік нормалары менөлшемдері үсынылды.Үсынылғанөлшемдер мүмкіндігі шектеулі балалар категориясының білім алуының нақты міндеттеріи көрсетсе, екінші жағынан білім берудегі жеке ерекшеліктерді есепке алудың негізін калыптастырады.

Мемлекеттік күжаттардакоршаған орта туралы түсініктер мен білім қорының аздығы, жалпы жэне үсақ моторика дамуының жетіспеушілігі, сөйлеу тіліндегі кемшіліктер, тәртіптің бүзылуы, коммуникативтік киындықгар, кеңістік пен уақыт туралы үғымдардың аздығы, танымдық процестердің төмендігі, өзіне-өзі сенбеушілік, эгоизм, пессимизм, өзін-өзі жогары немесе төмен бағалаушылықсияқты дамудағы кемшіліктер нақты корсетіліп, қүрылымдық ерекшеліктеріне карай дамуы шектеулі балаларға сипаттама беріледі.

Осы кемшіліктерді жою үшін арнаулы білім беруде пәндерге мазмұнына карайөзгерістеренгізілген. Мысалы, пропедевтикалық кезеңдерге бөлінген бөлімдер оқушылардың қоршаған орта туралы түсініктері мен жалпы білім қорын молайтуга арналады.

Орталық нерв жүйесінің оргаиикалық бүзылу себептерінен

пайда болған кемшіліктер деатап көрсетіледі. Бұл кемшіліктердің сипаттамасы арнайы мектептегі оқу жоспары мен оқу бағдарламаларын құруда есепке алынып, бастапкы кемшіліктер ретінде (көру, есту қабілетіндегі жетіспеушіліктер) топтастырылған. Дамудағы бастапкы кемшіліктерді жою максатында (көру және естудің. сөйлеудін жүйелі түрдегі бүзылуы, бас миындағы сейлеу зоналарының закымдануы) арнайы білім беру мазмүнына жалпы мектептегі оқу пәндері енгізілмеген. Кору кабілеті бүзылған балаларға білім беру мазмүнында олардың кеңістікті бағдарлау мен мобильділігін дамытушы оқу пэндері карастырылса, есту қабілетібүзылғандарға оны дамыту сабактары, пэндік-практикалық эрекетті үйымдастыру сабақтары, ауызша сөйлеу тілін қалыптастырудағы арнайы пэвдер қарастырылған.

Арнаулы білім берудегі диагностикалык-коррекциялық процесс өзара бір- бірімен байланысты комноненттерді анықтаушы біртүтас жуйсні қүрайды. Оның мазмүны жеке түлганың жалпы жэне үйлесімді дамуын анықтаушы жэне білім берудегі үжымдық, жеке окытудың мақсат, міндеттермен аныкталады.

Қүрылымдық компоненпер мен диагностикалық-коррекциялық- процестің мазмүны эрбір білім беру мекемесіндегі нормативтік деректергенегізделіп, «Даму бағдарламасы», «Білім беру бағдарламасы» сияқгыжүйелік қүжаттарды басшылыққа алады.

«Даму бағдарламасы» білім беру мазмүнына байланысты басқару әрекеттерін, багдарламалар мен түжырымдамалар, даму жүйесініңқұрылымын кұраса, ал «Білім беру бағдарламасы» эрбір мексмсдсгі ксшенді бағларламалар мен ішкі кұжаттар негізінде педагог кадрлардың жұмысын реттейді. Аталган қүжаттарда даму ортасы, оку-тәрбиелік жұмыстардың міндеттері, педагог кадрлардың біліктілігін арттыру жұмыстарының мазмұны көрсетілуі тиіс. Коррекциялык-дамыта оқытудың тұжырымдамасына сэйкес (С.Г. Шевченко, 1999 ж.) диагностикалық- коррекциялық процестің кұрылымы модульдерге бөлінеді.Ол ұйымдастырылатын жұмыс түрлеріне қарайтомендегідей топтастырылады:

-диагностикалык -кенес берушілік

дене шынықтыру — сауықтыру

тәрбиелік- сауықтыру

коррекциялық-дамыту шыл ы қ -элеуметтік-педагогикалық

Диагностикалық-кеңес бсру жұмыстары сауықтыру, коррекциялык-дамытушылық, тэрбиелілік-дамытушылық іс-шаралардың мазмүнын анықгай отырып, коррекциялык-педагогикалык процесті ұйымдастыруда ерекше орынды алады..

Мүмкіндігі шектеулі тулғаларга арнайы білім беру үйымдарындағы (балабакшалар мен мекгептер) бұл багыт мынадай міндеттерді шешуді көздейді:

Әрбір баланы жан-жакты зерттеу: ерте балалык шаққа тән оқу бағдарламасының деңгейлеріне сай жеке ерекшеліктерін, танымдык әрекет ерекшеліктерін, эмоциялық-ерік сферасы ерекшеліктерін, сөздік қор мен коршаған орта туралы түсініктерін, түрлі әрекетті игерудегі іскерлік пен дағдыларын анықтау;

Коррекциялық окыіу жағдайлары мен білім беру багыттарын аныктауда бала дамуының динамикасын зерттеу;

Психологиялық-педагогикалық бақылау мен танымдық, эмоциялық-ерік сферасы эрекеттерін саралау;

Мектеп багдарламарын игеру деңгейін диагностикалауда баланың мектспке окуга дайындыгын анықтаушы өлшемдерді аныктаужэне оқу багдарламасын игерту формаларын таңдау.

Олай болса, диагностикалық-коррекциялық процесс дамуы шектеулі балаларды оқыту,оларға психологиялық-педагогикалық комек көрсету жолдарымен тыгыз байланысты. Бүл міндеттерді шешу білім беру, білім берудің тиімділігі, оның бағалануысияқты жүмыс түрлерін қамтиды, яғни диагностикалық мониторинг жүмысының мазмүнымен анықталады.

Диагностикалық жүмыстарды үйьгмдастыруда (Л.С. Выготский, А.Р.Лурия, В.И.Лубовский, Д.Б.Эльконин т.б.) төмендегідей негізгі қагидалар басшылыққа алынады:

дамуындагы кемшіліктерді анықтаудатүрлі мамандардың (дэрігерлер, исихологтар, педагогтар) бірігуімен жүргізілетін жүмыстардың мазмүнын анықгап, диагностикалаудың әрбір бағытын саралау, мақсаты мен м індеттерінкөрсету.

кемшілігінің қүрылымы мен иерархиясын анықтайды.

тапсырманың орындалғаны немесе орындалмағаны туралы фактілерді анықтайды.баланың өз қателігіне немесе әрекет қорытындысына деген қатынасын анықтау;

жас ерекшелігін есепке алутүрғысында психикалық функциялардың жетілу реттілігі мен дамуын, онтогенез заңдылықтарына сәйкестігін анықтайды.

және топтық жүмыстарға арналған коррекциялық-дамыта оқыту бағдарламаларын қүруда тексеру жүмысының қорытындыларын нәтижелі қолдануға жағдай жасайды.

Арнайы білім беру мекемесіндегі диагностикалық-коррекциялық қызметті ұйымдастыруда белгілі бір талаптар басшылыққа алынады, яғни:

Диагностикалык-коррекциялық қызметті ұйымдастыруда нормативтік-кұкыктық актілерді, білім беру мекемелерінің ішкі жүйелік кұжаттарын негізге алу.

Диагностикалық зерттеу технологияларының ғылыми негізде қүрылып, экспертизалык талаптарға сэйкестігін тексеру.

* Диагностикалық процесс барысындатэртіп кодексі мен ережелерін сақтау.

Диагностикалық багалау жүмыстары барысында баланың потенциалдық мүмкіндігін, жақын даму зонасын есепке алу.

Арнаулы білім беру мекемелерінде диагностикалық қызмет игерілген білім беру бағдарламасының колеміне (білім, іскерлік, дағды) гана емес, сол білім көлемін игерудегі калыптасқан психологиялық механизмдерді де (психологиялық-педагогикалық, сауықтыру, баланы жалпы дамыту ортасының жағдайы) есепке алады.

Диагностика әдістемелеріне таңдау жасауда баланың жетістігін сандық жэне сапалық жагынан талдауға мүмкіндік беретін бағалау өлшемдеріне назар аудару керек.Ксз-келген диагностикалау жүмысы белгілі максатка бағытталуы тиіс. Тексеру жүмысы барысында кең тараған, тэжірибеден өткен эдістер мен диагностика эдістемелері (Л.А. Веыгер, С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелева, У.В. Ульенкова, О.Н. Усанова, Л.С.Цветкова) қолданылады. Эксперименттік-психологиялық зерттеулер мен үзаққа созылған бақылау жүмыстарының өзара бірлігі бала дамуының көрсеткішін багалау, психологиялық-педагогикалық көмек көрсетудегі жүмыстардың тиімді жүргізілуін қамтамасыз етеді. Баланы алғашқы тексеруді психологиялық-педагогикалық кеңес беру орталыгының мамандары жүргізеді. Мамандар балаға арнайы білім беретін мекеменің түрін анықтап, жүргізілетін жұмыстардың негізгі бағыттарын анықтайды .Арнайы балабақша немесе арнайы мектеп жагдайында балаға бірнеше бағытта кұрылған жан-жақты диагностикалық тексеру жұмысы жүргізіледі.

қоршаған орта туралы білім деңгейін, алдағы уақыттагы

 

 

игерілетін білім көлемі ушін дагды мен іскерліктің жагдайына болжам жасайды. Арнаулы білім беру мекемелерінде бірнеше кезеңнен тұратын диагностикалык зерттеу мен динамикалық бакылау жұмыстары ұйымдастырылады

кезең — оқу жылының басында жүргізілетін тексеру. Бұл кезеңнің мақсаты кемшіліктің дсцгейін, сипатын аныктау. Зерттеу корытындыларының нэтижесіне қарай жеке баламен, топпен жүргізілетін коррекңиялық жұмыстардың жоспары қүрылады.

кезең — оқу жылының ортасында жүргізілетін тексеру. Бұл кезеңнің мақсаты бала дамуының динамикасын, білім беру бағдарламасын игерудегі қиындықтарды, олардың себептерін анықтау.

жүргізілетін жұмыстардың түрлерін анықтау.

Балаға жүргізілген жан-жакты тексеру жұмыстарының қорытындысы қажетті құжатгарга тіркеледі. Алынған қорытындылардың нэтижелеріне қарай тэрбиеленушілердің эрқайсысымен жүргізілетін жұмыстардың эдіс-тәсілдері, оқу-тәрбие жұмысының мазмұны анықталады. Баламен жүргізілетін тексеру жұмысына арнайы педагогтар мен мамандар қатысады. Күрделі кемшілік кезінде бала арнайы консилиумның тексеруіне жолдама алады. Консилиумның қорытындысы бойынша қажет болған жагдайда тексеру диагнозын бекіту жүзеге асырылады.

психологиялык және

педагогикалыкмониторинг түрінде жүргізіліп, білім беру процесінің динамикасын анықтау, білім беру проңесін ұйымдастыру барысында туындаган жагымсыз жағдайлардың алдын алу, оларды түзету, жою жұмыстарын коздейді. Білім беру жүйесіндегі мониторинг коррекциялық-дамыту багдарламалары мен оқу-тэрбие процесіндегі тиімді технологияларды анықтауга жағдай жасайды.

Арнаулы білім беру мекемелері оку-тэрбие процесін ұйымдастыру барысында білім берумен қатар сауықтыру жұмыстарын ұйымдастырады. Мұндай жагдайлар ұйымдастыру жұмыстарының жоғары дсңгейде болуын, шығармагаылыққа баулу жұмыстарыныц кеңінен қолданылуын жүзеге асырады. Мониторинг жүргізу психологиялық-педагогикалық процесті бақылауға алу, диагностикалау жұмыстарының қорытындысын шығару, оларға талдау жасау, арнайы білім беру жүйесіндегі педагогикалық ұжымның жалпы жүмысын бақылауга алу, оның қорытысын шыгару, интерпретациялар енгізуде гиімді болып табылады.

Арнаулы білім беру мекемелеріндегі мониторинг нысандары:

Баланың нервтік-психикалық және физикалык дамуы;

Баланың психоэмоциялық жағдайы мен бала тұлгасының

дамуы;

МД¥-ның жалпы жағдайына бейімділігі;

Баланың түрлі эрекет барысындагы дамуы (коммуникативтік, заттық, ойын, продуктивті, оқу эрекеті, т.б.)

Арнайы мексмедегі жағымды жағдайлардың баланың жалпы дамуына эсері;

Емдік — сауықтыру жүмыстарының баланың физикалық дамуына эсері;

Инноваңиялық процестердің дамуы, оның арнайы мекеме жүмысының сапасын арттыруға ықпалы;

Тэрбиешілердің, логопедтердің, мұғалім-дефектологтардың, психологгардың педагогикалық эрекеті, кэсіби деңгейдегі өсу жағдайы;

Арнайы мекеме мен отбасының қарым-қатынас жасаудағы түрлі аспектілері;

Мектепкебейімделуі, үлгерім қорытындылары;

Қорыта айтқанда жүйелі ұйымдастырылған диагностикалық-коррекциялық, бақылау-мониторинг жүргізу жүмыстары арнайы білім беру мекемесіндегі коррекциялық-педагогикалық процесті дұрыс ұйымдастыру, түрлендіру, жүмыстыц тиімділігін көрсетуге бағыт береді.

 

1

Открытый урок по Окружающему миру 2 класс по системе Л.В. Занкова на тему Цветковые и х

Конспект

по

окружающему миру

2 классе

по теме:

«Цветковые и хвойные растения»,

 

 

учитель начальных классов

Ульяна Владимировна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: открытие новых знаний

 

ять хвойные и цветковые растения.

Задачи урока:

по внешнему виду, наличию или отсутствию цветка; воспитывать любовь к родной природе;

 

растения.

:

Формировать умения анализировать, обобщать, делать выводы, доказывать своё мнение, убеждать

Развивать речь, память, мышление, наблюдательность

Оборудование:

; цветные карандаши; презентация «Хвойные и цветковые растения», мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы урока,

учебные задачи

 

Деятельность учителя

 

Деятельность учащихся

 

Примечания

.Организационный момент

 

-читает стихотворение о природе

Слушают

Звучит музыка

2Актуализация опорных знаний.

-Какая природа бывает?

-На какие царства делится живая природа?

-какое царство мы начали изучать? :

-расставь под изображением группы растений.

-живая и неживая

-растения, животные, грибы,бактерии.

— растения

-водоросли,лишайники,мхи,папоротники,цветковые и хвойные растения.

К

3 Постановка проблемы,

 

 

 

 

 

 

определение темы урока,

 

постановка цели урока

— что общего у этих растений?

цветковые и хвойные?

-Какие растения цветковые?

-Чем же сегодня мы будем заниматься на уроке?

-какую цель поставим перед собой?

цели и узнать, верны ли наши предположения нам нужно поработать с информацией.

 

одних есть листья , у других — иголки.

Рассматривают,высказываются, обобщают.

 

 

 

 

Изучать хвойные и цветковые растения

 

 

хвойные и цветковые растения по их признакам

 

6.Изучение нового материала.

Какие растения показаны? Где встречаются?

 

встречаются?

 

-Какие отнесем к цветковым, а какие к хвойным?

 

 

 

 

 

лиственных?

 

Опадают ли хвоинки у хвойных, мы узнаем из материала учебника.

 

Высказывают свои предположения и подтверждают текстом из учебника

 

 

Высказывают свои предположения и подтверждают текстом из учебника

 

 

 

Соотносят на интер.доске

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают слайд № 4 и обобщают:

-У цветковых растений листья опадают, а у хвойных нет.

 

Самостоятельная работа с книгой.

Делают вывод:

Хвоинки тоже опадают, но постепенно. Хвоинка живет 3-5лет.

Слайд 1

 

 

 

Слайд 2

 

 

 

 

Слайд №3

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №4

6 Закрепление

Заполните таблицу (у каждого ученика по таблице)

«-» отсутствие органа у растения

«+» наличие органа

Заполняют таблицу

Слайд №5

7 Практическая работа

растения не исчезали? а приумножались?

— Охарактеризуйте это растение.

По алгоритму сажают цветок

 

8 Рефлексия

-Продолжи фразу

«сегодня на уроке я узнал ………»

«Я научился ……….»

составляют продолжение и озвучивают фразу

Слайд №6

Домашнее задание

По учебнику стр. 52-56 пересказ, ответы на вопросы.

 

 

 

 

 

 

Открытый урок по немецкому языку в 6 классе по теме Осень. Автор учебника И.Л.Бим.

г.

Этапы урока:

Начало урока. Рефлексия. Тема, цели, задачи урока.

Фонетическая зарядка.

3. Домашнее задание.

Речевая разминка:

закрепление лексики с опорой на контекст

айды)

— работа по карточкам

.

.Стихотворения об осени.

работа в парах )

по теме «Осень»

)

. Рефлексия.

. Подведение итогов урока.

Повторение прошедшего разговорного времени.

:

Доска, ноутбук, проектор, экран, колонки

, проекты

Раздаточный материал

)

Индивидуальные карты

Аудиозапись песни

Вербальные опоры

Музыка П.И. Чайковского (звучит вначале урока)

звучит при выполнении проекта )

майлики, магниты

ка:

:

воспитание толерантного отношения к чужому мнению

формирование интеллектуальных и творческих способностей учащихся

— развитие речевой культуры школьников и культуры общения

Развивающие задачи:

формирование интереса к предмету

— развитие способности извлечения информации

— совершенствование умений и навыков самостоятельной работы

а

способностей обучающихся.

Образовательные задачи урока:

.

нравственно-этического оценивания.

.

Познавательные:

.

.

со сверстниками и учителем немецкого языка.

 

 

 

Начало урока

?

.

Определение целей и задач урока.

.

.

( ученики отвечают)

.

)

 

!

)

)

)

September

Oktober

November

Звучит музыка П.И.Чайковского.

?

?

)

 

.

.

!

 

5 )

Herbst

tter

.

.

.

einbringen

)

wegfliegen

zurückdenken

 

.

.

.

..

.

.

.

.

.

 

Контроль домашнего задания.

читель проверяет понимание текста, задаёт вопросы)

.

.

bg.2.

 

№1 )

warm?

?

?

?

der Wind?

№2)

warm?

?

der Wind?

?

Wind?

?

 

№3)

?

?

?

 

.

тся для выполнения предложенных заданий.

 

)

 

)

Крестьяне убирают богатый урожай.

Крестьяне убирают осенью богатый урожай.

 

5 )

)

 

.

.

2. Птицы улетают в теплые края.

)

 

.

)

Дети вспоминают о лете.

2. Дети вспоминают осенью о лете.

плом лете.

)

 

 

 

 

)

7)

2

3

4

Аудирование

( слайд 8 )

.

Совершенствование регулятивных умений (действия целеполагания)

auf.

 

Развитие навыков диалогической речи.

Планирование учебного сотрудничества со сверстниками и учителем немецкого языка.

 

.

? (куда?)

 

.

Совершенствование умений навыков говорения.

ции, проектов

».

.)

.

.

)

.

Подведение итогов.

.

.

:

.

.

.

.

.

(смайлики) и оценка работы класса и отдельных учащихся.

.

 

 

 

Открытый урок по математике. 1 класс.

.

пособствовать актуализации знаний и умений учащихся по пройденным темам курса;

; прививать интерес к предмету математика.

и достижения одноклассников.

:

средства, т.е. наглядные модели (чертежи, таблицы), отражающие отношения между предметами; выбирать наиболее эффективный способ решения задачи, оценивать процесс и результаты деятельности, устанавливать причинно-следственные связи.

.

.

 

Организационная структура урока.

 

Эмоциональная и психологическая подготовка к уроку.

Тут затеи, и задачи,

Игры, шутки, всё для вас!

Пожелаем всем удачи —

За работу! В добрый час!

Демонстрируют готовность к уроку, желание учиться.

Фронтальная

.

разминка.

-шутки

(1)

(2)

3. У маленькой Светы 4 конфеты. Ёщё дала 3 Алла.

аргументируют свое решение.

владеть навыками устного счета.

 

 

принимать и сохранять учебную задачу, формулировать цель урока, осуществлять контроль своей деятельности и деятельности партнеров.

уметь с помощью вопросов выяснять недостающую информацию, полно и четко выражать свои мысли в речи.

иметь желание учиться, проявлять интерес к предмету, стремиться развивать внимание, логическое мышление.

 

 

 

 

.

от 1 до 10 через 1 число.

-2 ряд через 2 числа.

-3 ряд через 3 числа.

Закрепление знаний в прямом и обратном счёте

к усвоению учебного материала.

.

заниматься на уроке.

(Выполнять задания творческого и поискового характера)

Работают в парах,

Рассматривают стр. учебника 118,119

Решение логических задач, развитие умения объяснять свой ответ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в тетради

, №1.

— Прочитайте текст и скажите мне, пожалуйста, соответствует ли он обычной задаче? (Нет, т.к. в задаче есть условие и вопрос, а здесь нам предлагают догадаться с помощью размышлений.)

 

. А вы умеете кататься на коньках? Когда мы имеем возможность это делать?

№ 2.

 

2. Работа у доски.

— По какому правилу записаны три числа в каждой рамке? Поэтому правилу заполните окошки числами.

 

Учебник — с.119, №4.

-Является ли данный текст задачей? (Нет)

-Молодцы!

 

 

 

 

 

№ 5 Работа со счётным материалом.

(Парами)

меньше?

 

Резерв № 6,7

 

. 1,стр. 48

 

 

 

 

Работа в группах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа

.

 

 

планировать собственную деятельность, осознавать возникшие трудности и искать способы их преодоления, осуществлять контроль и оценку своей деятельности и деятельности партнеров в группе, адекватно оценивать свои достижения.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Подведение итогов

благополучно закончилось, мы с вами помогли всем, кому требовалась помощь.

твечают на вопросы, оценивают свою работу и работу одноклассников

оценивать процесс и результаты деятельности, устанавливать причинно-следственные связи.

владеть диалогической речью, уважать в сотрудничестве партнера и самого себя, не создавать конфликтов.

и достижения одноклассников.

е полученных на уроке сведений

2. Рефлексия.

?

-А кто может сказать, что работал не очень хорошо?

очему?

–Ребята, а какой праздник приближается?

-Молодцы! И мы с вами уже начали готовиться к нему. Только ёлочку осталось нарядить.

)

Определяют свое эмоциональное состояние.

Запись домашнего задания.

дорешать

Осуществляют самоконтроль.

 

 

Открытый урок по математике Задача — это …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по математике

«Задача – это…»

класс; УМК «Перспективная начальная школа»)

 

 

 

 

 

 

 

Учитель начальных классов

высшей квалификационной категории

ГБОУ лицея № 419 Санкт-Петербурга

Фёдорова Наталья Геннадьевна

 

 

 

 

 

 

«Задача – это …»

.

ение составлять и решать задачи.

ение анализировать, обобщать; развивать внимание, логическое мышление, память, воображение.

интерес к математике; коммуникативные навыки общения для возможности раскрытия потенциала каждого ребёнка.

.

кружки для изображения схемы к задачам; карточки с решением задач; задание Волка, два уровня тестов, лестница достижений (индивидуальный комплект для каждого ученика – в файле на парте).

 

 

Ход урока

.

, что настроение у вас деловое, улыбнитесь по-доброму нашему солнышку. Пусть солнышко принесёт нам удачу. Сегодня к нам пришли гости, давайте с ними поздороваемся. Садитесь!

Почему? (Ответы детей)

огда просит помощи сказка у вас!

(Ответы детей)

», что значит кричать, ругаться). (Иллюстрация Бабы-Яги на доске)

— Прислала Баба-Яга нам устный счёт. Открываем тетради, записываем дату, вид работы. Приготовились к устному счёту: записываем одни ответы.

стный счёт.

8) 10 уменьши на 7. (3)

азгадать шифр, чтобы путешествовать по математической сказке.

на доске)

3

4

5

6

7

8

9

е

л

т

у

в

о

с

и

имеют к математике? С чем связаны эти термины?

(Ответы детей)

)

темы и цели урока.

— Как вы думаете, какую тему урока преподнесла нам Баба-Яга?

.

.

; поручение; дело; задание, требующее нахождение решений по известным данным с помощью определённых действий (умозаключения, вычисления…)

Молодцы!

— А все ли составные части задачи мы рассмотрели?

Нет.

Чего не хватает?

на доске)

, из каких частей состоит задача.

словие, требование, решение, ответ)

— Текст, где есть условие и вопрос.

— А как вы думаете, будут ли эти тексты задачами?

?

тветы детей)

— Так какой же текст можно назвать задачей?

текст, в котором есть условие и требование, которые связаны между собой.

тветы детей)

— А сейчас настало время отдохнуть.

(проводит один из учащихся).

уки вверх)

Решение задач.

— Продолжим наш путь. С кем предстоит нам встретиться дальше? Отгадайте.

не поймал, Лишь хвост бедняга потерял.

Волк (Иллюстрация на доске).

Начертите схему, решите задачу (задача в файле на парте).

Задача:

В первой проруби Волк поймал 7 щук, во второй – на 6 щук больше. А из третьей проруби Волку досталось 12 карпов. Сколько щук поймал волк во второй проруби?

?

Сколько щук поймал Волк во второй проруби?

тветы детей) — А что ещё известно? Эти данные потребуются для решения задачи? — Как называются такие задачи?

правильно ли мы решили задачу.

 

доске:

○○○○○○○ ○○○○○○

6

)

Ответ: 1 щуку.

— В чём ошибся Волк?

— Идём дальше. И встречаем на тропинке…

с тех пор забот не знал.

— Кого?

.

те в парах.

На доске:

11 – 5 = 7 11 + 5 = 14

11 + 5 = 16 11 – 5 = 6

11

записывают решение в тетради, далее следует проверка.

Кто это?

ю кожей? Сделался мигом красивой, пригожей?

Узнали?

Царевна-лягушка.

— Такой вид задач называется – Задачи на разностное сравнение. – А сейчас мы немножко отдохнём!

).

легко-легко подышим. Раз! Подняться, потянуться. Два! Согнуться, разогнуться. Три! В ладоши три хлопка, Головою три кивка. На четыре – руки шире. Пять – руками помахать. Шесть – за парту тихо сесть.

Закрепление изученного материала.

Интересно, трудные или не очень?!

легка. Сесть бы на пенёк, Съесть бы пирожок.

.

тест вы будете выполнять. (Дети выполняют тест, далее обмениваются работами в четвёрках и проверяют, ответы на доске)

Тест «Решение задач»

уровень

 

1) сложение 2) вычитание 3) умножение

меньше…?»

сложение 3) умножение

одно число больше или меньше другого, надо …»?

к большему прибавить меньшее 3) из большего вычесть меньшее

Вите 8 лет, Кате – 12. На сколько лет Катя старше Вити? Какое решение задачи является верным?

1) 12 – 8 = 4 (г.) 2) 12 + 8 = 20 (л.) 3) 8 + 12 = 20 (л.)

меньше подберёзовиков, чем подосиновиков нашёл грибник? Какое число является ответом к задаче?

1) 15 2) 8 3) 7

Какой знак будет в выбранном действии в решении задачи?

1) +

2) ○

 

 

 

Тест «Решение задач»

уровень

 

Какая задача решается действием сложения?

В саду растёт 5 яблонь и 3 груши. Сколько всего деревьев растёт в саду?

6 кг, осталось 4 кг. Сколько килограммов овощей купили?

Какие числа нужно вставить в квадратик и кружочек?

1) 5 и 4 2) 9 и 4 3) 4 и 9

Когда с полки взяли 7 книг, то осталось 6 книг. Какой вопрос надо поставить к задаче, чтобы она решалась сложением?

Сколько книг было на полке?

Из коробки взяли 7 цветных и 2 простых карандаша. Какой вопрос надо поставить к задаче, чтобы она решалась вычитанием?

больше цветных карандашей, чем простых взяли из коробки? 2) Сколько карандашей взяли из коробки? 3) Сколько простых карандашей взяли из коробки?

1) 3 + 2 = 5 (п.) 2) 3 + 3 + 3 = 9 (п.) 3) 3 + 3 = 6 (п.)

 

уровень

3

уровень

3

 

Итог урока. Рефлексия.

— Спасибо за урок. Урок окончен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок по математике в 1 классе Тема урока «Совершенствование вычислительных и и

Открытый урок по математике в 1 классе

Тема урока: «Совершенствование вычислительных и измерительных навыков учащихся.»

Учитель начальных классов АНО Прогимназии «Гармония»

Чальцева Марина Анатольевна

Дата проведения: 23 апреля 2014 года.

Цели:

Образовательные:

закрепление знаний по нумерации чисел от 1 до 10

отработать ранее изученные приемы сложения и вычитания

сравнивать числа и выражения

повторить знание геометрического материала

Развивающие:

развитие мыслительных действий: анализ,  сравнение, обобщение, классификация

развитие внимания, зрительной памяти, логического и образного мышления, активности учащихся на уроке

Воспитательные:

привитие  интереса к предмету;

воспитание у учащихся чувства товарищества

Здоровьесберегающие:

создание благоприятных условий на уроке для учащихся

, рабочая тетрадь.

 

Ход урока.

I.Организационный момент.

-Прозвенел уже звонок

Начинается урок.

Куда мы с вами попадём

Узнаете вы скоро.

В стране далёкой мы найдём

.

Работа с темой урока.

Поэтому владеть приемами математики должны все. И мы с вами многому научились за этот год. Наша задача – показать свои знания. Итак, начнем.

Устный счет:

На доске записан ряд чисел:

40 42 44 … … … 52

за числом 46

.

 

, а сумма – 44.

40+4=44

— назовите компоненты сложения

— дополните это выражение еще тремя взаимосвязанными выражениями.

40+4=44

4+40=44 (назовите закон сложения) (Переместительный)

44-4=40

44-40=4

(Дети по очереди выходят к доске и записывают выражения.)

— Запишите все эти выражения к себе в тетради.

 

— Составьте простую задачу, которая решалась бы выражением:

(На доску вывешивается табличка с нужным выражением.)

4+40=44

(Выслушиваются ответы детей)

 

— Измените условие задачи так, чтобы она решалась выражением:

44-4=40 и надо было бы найти длину какого-либо предмета.

— Выслушиваются ответы детей. Решение задачи записываем в тетради:

44-4=40 (см)

 

именованными числами.

— Переведите 40 см в дм. (4 дм)

— Почему?

— Сколько см в 1 дм? (10 см)

— Переведите в дм и см следующие длины:

(На доске вывешивается табличка с записью выражений с именованными числами.)

28 см= …дм …см

34 см= …дм …см

47 см= …дм …см

… см

т к доске и выполняют задание.)

4. Работа с отрезками.

-Можем ли мы начертить отрезки данной длины в своих тетрадях? (Нет.)

— Почему? (Они очень длинные.)

— А можем ли мы начертить в тетради отрезок длиной 8 см?

(Можем.)

] длиной 8 см.

] на 3 см короче предыдущего отрезка.

].

].

 

Физминутка.

 

Детям раздаются карточки с названиями отрезков. Они подходят к доске.

— Посовещайтесь и встаньте так, чтобы ваши отрезки были расположены в порядке возрастания их длин.

их длин.

 

Решение задач на разностное сравнение длин отрезков.

 

?

— Как мы это узнаем?

(От большей длины отнимем меньшую.)

— Запишите решение к себе в тетрадь.

8см – 6 см = 2 см

Запишите.

10 см – 5 см =5 см

— Как узнать, на сколько меньше или больше одно число другого?

(Чтобы узнать на сколько больше или на сколько меньше, надо из большего числа вычесть меньшее.)

Запишите.

5 см + 6 см = 11 см

— Можем ли мы начертить этот отрезок к себе в тетрадь? (Да.)

— Начертите.

 

Работа с геометрическим материалом.

 

— Начертите в тетради ломаную линию из двух звеньев, длина которых 4 см и 5 см.

— Сколько звеньев в вашей ломаной линии? Сколько вершин у нее?

— Добавьте третье звено к вашей ломаной линии, длина которого на 2 см больше длины второго звена ломаной линии.

— Сколько звеньев в вашей ломаной линии? Сколько вершин у нее?

— Как найти общую длину вашей ломаной линии? Запишите к себе в тетрадь.

+ 7 см = 16 см

— А теперь сделайте свою ломаную линию замкнутой.

— Сколько звеньев в вашей ломаной линии? Сколько вершин у нее?

— Как можно назвать геометрическую фигуру, которая изображена у вас в тетрадях?

(Многоугольник.)

— Обменяйтесь тетрадями и проверьте выполнения задания по ломаной линии.

(Дети обмениваются тетрадями и проверяют задание друг у друга, оценивая его + или – на полях.)

   16 мм

Запишите их к себе в тетради.

Запишите их к себе в тетради.

 

 

Работа с двузначными числами.

Разложите число 16 на сумму разрядных слагаемых.

— Какие разряды мы знаем? (Десятки и единицы.)

— Запишите числа, в которых:

1 десяток и 2 единицы

8 десятков и 6 единиц

3 десятка и 4 единицы

5 десятков и 2 единицы

 

Физминутка.

Детям раздаются карточки с записанными числами.

— Посовещайтесь и постройтесь так, чтобы ваши числа были расположены в порядке возрастания.

.

 

Сложение и вычитание двузначных чисел.

— С помощью каких двузначных чисел мы при их сложении получим число 86?

52 + 34 = 86

— Запишите это выражение.

— Добавьте еще три выражения, используя эти же числа и не повторяя их.

(ети по очереди выходят к доске и записывают выражения.)

— Запишите эти выражения к себе в тетради.

52 + 34 = 86

34 + 52 = 86 Назовите закон, который использовали при составлении этого выражения.

86 – 52 = 34

86 – 34 = 52

— Что общего у всех этих чисел? (Они двузначные.)

 

. Подведение итогов урока, рефлексия.

— А теперь, решив эти примеры на сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел, вы сможете расшифровать послание, адресованное вам жителями страны математики.

   53 + 6=

   79 – 5 =

   82+ 7 =

   96 – 3=

   

На доске вывешивается табличка с ключом:

Ключ: 28 – У

   37 – М

   44 – Н

   59 – И

   61 – Ч

   74 – К

   89 – И

   93 — !

— На этом наш урок окончен. Понравился вам урок?

— Что вам больше всего понравилось на уроке?

— Как вы оцениваете свою работу на уроке?

— Спасибо вам за работу. Вы очень хорошо потрудились и можете себя похвалить. Умнички!!!

 

 

 

открытый урок по литературному чтению

 

Технологическая карта урока

 

алдыновна

Дата: 23.04.2013

Гармония

урное чтение

Тема урока: Л.Яхнин «Силачи»

урок. По теме: урок первый

познакомить с произведением Леонида Яхнина

выразительность

Учить выявлять отношение автора к персонажам, учить выражать своё отношение к персонажам. Учить передавать авторское отношение к персонажам посредством интонационной выразительности

: способствовать развитию познавательной и творческой активности учащихся на уроках литературного чтения

, готовность прийти на помощь.

Кубасова

Планируемые результаты:

Предметные:

.

вивать способность к самооценке и оценке учебной деятельности учащихся

в тексте. Соотносить заголовок с текстом, выявляя его эмоциональный подтекст. Сравнивать пословицы с целью выявления идейной общности.

аргументировать своё отношение к персонажам.

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика этапов урока.

 

 

 

Этап урока.

 

 

.Самоопределение к деятельности

Цель.

Включение детей в деятельность на личностно-значимом уровне.

 

 

 

 

 

 

Повторение.

з

Ребята, у нас сегодня гости. Повернитесь к ним и поприветствуйте аплодисментами. Мы всегда рады гостям.

.

Долгожданный дан звонок,

Начинается урок.

Все на месте? Всё в порядке?

Книжки, ручки и тетрадки?

Нас сегодня ждёт дорога,

И узнать нам надо много.

Все готовы, присмирели

И на место тихо сели.

 

 

Контролирует и оценивает свою готовность к уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение учащимися стихотворения Сергея Михалкова «Прививка»

.

Личностные:

Коблюдать простейшие нормы речевого этикета: приветствовать

 

 

 

, соблюдать правила общения

Постановка учебной задачи

Цель.

урока.

 

 

 

 

 

 

учебной деятельности;

Сегодня мы познакомимся

и слайд 2

Как называют очень сильных людей?

огадается как называется произведение?

Перед вами выставка книг Леонида Яхнина. Вы можете сегодня сходить в школьную библиотеку и познакомиться с творчеством писателя.

Что мы будем делать на уроке:

Помогает составлять план работы

Прочитайте упражнения на стр. 105 в парах

Прочитайте рассказ «Силачи» самостоятельно

Отметь слова автора и мальчиков

Подготовься читать выразительно по ролям

картинку «Силачи» пытаются угадать название произведения

 

 

на вопросы в конце текста

Помогают учителю формулировать тему урока.

.

сотрудничества совместно с учителем.

Развитие логического мышления

. Изучение нового материала

Цель:

усвоение учениками нового знания с проговариванием во внешней речи.

«про себя»

Организовать самостоятельное деление текста на слова автора и слов мальчиков.

Сколько человек могут читать этот текст? кто?

молча по слогам и целыми словами

Выражают и аргументируют своё отношение к персонажам. Определяют характер заголовка

Личностные:

поступка

: развивать способность к самоконтролю

: ориентироваться в тексте

Соотносить заголовок с текстом, выявляя его эмоциональный подтекст

Сравнивать текст с пословицами с целью выявления идейной общности

общение, выражать свою точку зрения.

 

. Первичное закрепление

Цель.

чтение по ролям

Читают выразительно, передавая черты персонажей и отношение к ним автора.

: Вступать в общение, выражать свою точку зрения.

: развивать способность к контролю и самоконтролю

: ориентироваться в тексте

Л: Выработать способность к нравственной оценке поступка через выразительное прочтение текста

 

 

 

. Рефлексия

Цель.

Подводит итог (по плану, составленному в начале урока).

какого писателя мы сегодня познакомились?

что запланировали на уроке?

Понравилось ли вам читать рассказ Леонида Яхнина?

поучительным, смешным, весёлым, грустным. Чему учит его произведение?

Кто из вас хочет прочитать другие его произведения? Где можно найти рассказы Яхнина?

Понравилось ли вам работать на уроке? Что особенно нравится? Что получается? Чему бы вы хотели ещё научиться?

Спасибо за урок.

Контролирует результат своей деятельности.

Понимает причины успеха/неуспеха.

Находит ответы на вопросы, опираясь на свой опыт.

ориентироваться в своей системе знаний; отличать новое от уже известного с помощью учителя.

— оформлять свою мысль в устной и речи (на уровне одного предложения).

самооценка.

 

 

 

Открытый урок по литературному чтению А. Милн Винни — Пух 2 класс, Школа 2100

рок чтения во 2-м классе

».

Цели:

вать интерес к содержанию и героям;

»;

— развивать навыки правильного, осознанного, беглого, выразительного чтения; умение работать с книгой; устную речь, мышление, память, внимание;

, чувство дружбы и взаимопомощи.

Оборудование:

— компьютер, проектор;

— выставка детских рисунков;

Ход урока

Организационный момент

Сообщение темы и цели урока

и его друзьях.

3. Подготовка к восприятию.

А) Загадка

Он весел, и незлобен.

Этот милый чудачек.

С ним хозяин – мальчик Робин

И приятель – Пятачок.

Для него прогулка – праздник.

И на мед особый нюх.

Этот плюшевый проказник –

)

(слайд 2)

.

( домашнее задание)

— Расскажите, что у вас получилось.

Очень переживает из-за этого.)

хороший друг, трусоват, но хочет это скрыть, глупенький.)

(слайд 3)

Проблемный вопрос.

одного. Так хороший ли Пятачок на самом деле, друг? Найдите в тексте слова, которые доказывают, что Пятачок все-таки тревожится за друга.

проиллюстрировали.

— А сейчас посмотрим ваши рисунки. К каким отрывкам вы их нарисовали?

в мультфильмах и книге.

(Смотрели мультфильм)

и рассмотрев ваши рисунки.

(Слайд 4)

(Показываю иллюстрации книг, называю художников.)

» американскими и русскими мультипликаторами.

(Слайд 5)

Чем различаются в двух мультфильмах герои сказки?

— А вам какой мультфильм нравится больше? Почему?

(Слайд 6)

, с которыми мы сегодня познакомимся.

Д) Физкультминутка

Мишка косолапый, по лесу идёт.

Шишки собирает, песенки поёт.

Шишка отскочила, прямо мишке в лоб,

Мишка рассердился и ногою топ!

4. Изучение нового материала.

(Сообщение учащихся о писателях слайды 7, 8,9, 10, 11, 12)

А) Первичное восприятие

», артист Евгений Леонов.

.)

(слайд 13, 14, 15, 16)

Б) Чтение песенок учащимися про себя.

про себя.

В) Работа над текстом песенок.

)

— Какая загадка во второй песенке?

— Что смешного во второй песенке?

(УРА – Ужасно Рады)

— Почему надо ходить в гости по утрам?

 

Г) Выразительное чтение песенок.

(Слайд 17)

 

Д) Чтение авторского текста

Проблемный вопрос

? Зачем?

(Слайд 18)

 

Итог урока.

— О каких сказочных человечках мы читали?

— Кто вам больше всего понравился? Чем?

— Какую сказку вам захотелось прочитать полностью?

— выставление оценок за урок

(Слайд 19)

6. Домашнее задание

Выучить любую понравившуюся песенку наизусть.

(Слайд 20)

 

открытый урок по литературе в 5 классе по теме Нравственные уроки повести В.Г.Короленк

Нравственные уроки повести В.Г.Короленко «Дети подземелья».

 

обобщающий урок.

провести синтез и углубление знаний об образе главного героя;раскрыть тему нравственноговзросления юных героев;

их жизненого опыта;

х

самопожертвование.

   Ход урока

Вступительное слово учителя.

Сегодня заключительный урок по повести В.Г.Короленко «Дети подземелья»

?

)

имеет хорошее социальное положение ,проживают в собственном доме с сестрой Соней;

убегает из дома,его считают хулиганом.

съедобного;скрываются в развалинах;

Теперь посмотрим на выставку ваших рисунков.(на доске детские рисунки ,Сонечка и Маруся ,проводится защита нескольких работ)

Почему Валек согласился на дружбу с Васей?Найдите в тексте описание подземелья.

испытать те переживания, которые испытал Вася.

Помните, как сказал пан Тыбурцый Васе: «Лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца, вместо холодного камня».

• Как вы понимаете эти слова?

Какими качествами или, будем говорить добродетелями, должен быть наделён человек, «имеющий сердце»?

Ребята перечисляют: доброта, любовь, милосердие, сострадание, совесть, самопожертвование. Учитель помогает. Эти слова появляются на доске.

На доске появляются толкования слов.

Добродетель всякая есть свет душевный.

 

 

чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности.

 

Без любви добра не бывает.

 

своего, как самого себя.

 

 

отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим.

Доброта – это человеческое качество, ценнейшее из всех. Добрый человек уже самой своей добротой превозмогает все человеческие недостатки.

Д.С.Лихачёв

 

 

 

помочь кому–н. или простить кого–н. из сострадания, человеколюбия.

 

жалость, сочувствие, вызываемые чьим–н. несчастьем, горем.

 

 

Милосердие и сострадание ближнему есть свет душевный.

 

 

 

 

чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими людьми, обществом.

 

 

.

 

своими личными интересами ради других.(дети получают карточки с толкованием данных понятий ,предлагается приклеить карточку в тетрадях)

 

 

-Ребята, подумаем если бы на пути Васи не встретились Валек и Маруся,смог бы он измениться? Какова роль Пана Тыбурция в становлении личности Васи?

 

Вывод учителя:

Вася научился сострадать, стал отзывчивым, научился видеть и понимать боль других, ценить людей; он перестал думать о своём горе. Эта встреча открыла ему путь к себе, к своим близким.

Для доброты нет дурного общества. Встречи с такими людьми просветляют душу, делают её чище. Человек становится добрее, отзывчивее, если научится сострадать и помогать другим.

.Что же изменилось,выделим те ключевые слова,которые помогают понять душевное состояние Васи.(чтение с пометками)

е.

своей,

Откройте сердце всем наружу.

Тем, что имеете, щедрей

Делитесь, распахните душу.

 

Твори добро. Не отвечай на козни

Пойми, мой друг, пока еще не поздно,

Не отвечай потоком бранных слов.

НЕ оскорби несчастного калеку,

Стоящего протянутой рукой.

,

изломанной судьбой.

во спасенье,

С ним поделись, с деньгами и едой.

Пусть грешный он .А кто без прегрешений?

Не прогоняй, хоть трижды он чужой.

И поделись, коль есть чем поделиться,

С тем, кто сегодня ничего не ел.

С любым такое может приключиться:

 

4 ученик. Добро творить спеши, мой друг,

И для друзей, и для подруг,

Порою им бывает худо,

Добро твое им будет чудом.

Добро, как Божья благодать,

,

Друг, не жалей огня души,

Дарить добро всегда спеши.

 

5 ученик И слово доброе, и дело

Ты применить сумей умело,

Их не жалей любому дать

Добром их души исцелять.

Такая истина бытует:

Добра не делай – зла не будет,

С обидой В сердце трудно жить,

Добром за зло умей платить.

Тот, кто добро творить умеет,

Зла сотворить уже не смеет,

Дари, дружок, добро дари,

За все Добром благодари

6 ученик Без Доброты, нам было б слишком тесно,

Без Доброты, нам было б темно…

Лишь с Добротой, хватает в сердце места,

Чтобы любить и помнить всё равно…

давно остыло,

Нам Доброта поможет пережить,

Всё то, что в сердце болью долго ныло,

Чтобы опять виновного простить.

Лишь с Добротой способны к Состраданию,

И Милосердию готовы век служить,

И чтобы быть Подобием ….созданию

Необходимо с добрым сердцем жить!

Рефлексия

На уроке мне понравилось…….

Я научился ……

Понятия Доброта, милосердие ,сострадание…..

Итог урока.