Тема 2 розрахунки

Тема 2. Облік розрахункових операцій

План

Поняття дебіторської заборгованості

Розрахунки з покупцями та замовниками

. Розрахунки з підзвітними особами

. Розрахунки за іншою поточною дебіторською заборгованістю

Податковий кодекс України.

.

у редакції наказу Мінфіну України від 17.03.11 р. № 362.

Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання: Наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2015 р. № 841.

 

Поняття дебіторської заборгованості

 

— юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

— сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності.

— поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Поточну дебіторську заборгованість за об’єктами, щодо яких виникають зобов’язання дебіторів поділяють:

:

36);

34).

дебіторська заборгованість, що не пов’язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, а виникає внаслідок здійснення інших операцій:

37);

641);

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

 

Розрахунки з покупцями та замовниками

 

визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

боргів.

визначається за одним із методів:

застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

застосування коефіцієнта сумнівності.

величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими способами:

визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;

класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення;

визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 років.

боргів на ту саму дату.

інших операційних витрат.

з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред’явленим до сплати Рахунком-фактурою.

:

:

 

Облік розрахунків з покупцями та замовниками

36

90

36

901

 

 

 

, відображається за

рахунка 071.

, що раніше визнана безнадійною, і на цю суму

Отже, виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів.

і відображається записом за

дебетом рахунка 38 і

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Розрахунки з підзвітними особами

 

ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо — в складі оборотних активів, кредитове сальдо — в складі зобов’язань балансу підприємства.

м вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі — підприємство), на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).

з основною діяльністю підприємства, є, зокрема (але не виключно): запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що направляє у відрядження; укладений договір чи контракт; інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника.

відрядженого працівника до місця постійної роботи.

Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно з наказом про відрядження. Дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження.

За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада)протягом усього часу відрядження, в тому числі й часу перебування в дорозі.

Працівнику, який направлений у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи, та відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

На час відрядження особи, яка працює за сумісництвом, оплата праці здійснюється підприємством, що її відрядило. У разі направлення працівника у відрядження одночасно з основної роботи й роботи за сумісництвом оплата праці здійснюється підприємствами, що направляли працівника у відрядження, а видатки для відшкодування витрат на відрядження розподіляються між цими підприємствами за згодою між ними.

(розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування підприємства, куди відряджений працівник строку й мети відрядження.

.

.

Визначення кількості днів відрядження для виплати добових проводиться з урахуванням дня вибуття у відрядження й дня прибуття до місця постійної роботи, що зараховуються як два дні.

При відрядженні працівника строком на один день або в таку місцевість, звідки працівник має змогу щоденно повертатися до місця постійного проживання, добові відшкодовуються як за повну добу.

Сума добових визначається згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами.

За відсутності наказу добові витрати не виплачуються.

відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, що їх надало, у встановленому законодавством порядку.

дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи).

, за наявності поважних причин керівник може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

, що засвідчують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат.

дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до каси підприємства зазначені кошти.

Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити додаткові кошти, виплата зазначених коштів має здійснюватися до закінчення третього банківського дня після затвердження керівником звіту про використання коштів, наданих на відрядження.

, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.

на папері частини електронного авіаквитка із вказаним маршрутом (маршрут/квитанція); оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира.

У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу — роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) — роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк.

цього пункту строку, є особа, що видала таку суму, а саме:

а) на відрядження — у сумі, що перевищує суму витрат платника податку на таке відрядження, розрахованій згідно із цим підпунктом.

Не є доходом платника податку — фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку із здійсненням таких витрат.

Зазначені в абзаці другому цього підпункту витрати не є об’єктом оподаткування цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.

за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день.

**

Будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає, зокрема (але не виключно) таких: запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає; укладеного договору чи контракту; інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.

б) під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, — у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

Для цілей цього пункту до суми перевищення не включаються та не оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих платнику податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків, у встановлених межах, що здійснені таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями.

, а у разі недостатності суми доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до повної сплати суми такого податку.

У разі коли платник податку припиняє трудові або цивільно-правові відносини з особою, що видала такі кошти, сума податку утримується за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу під час проведення остаточного розрахунку, а у разі недостатності суми такого доходу непогашена частина податку включається до податкового зобов’язання платника податку за наслідками звітного (податкового) року.

Якщо повне утримання такої суми податку є неможливим внаслідок смерті платника податку чи визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення його судом померлим, така сума утримується під час нарахування доходу за останній для такого платника податку податковий період, а в непогашеній частині визнається безнадійною до сплати.

, що настає за днем, у якому платник податку:

а) завершує таке відрядження;

б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.

За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання зазначеного звіту.

170.9.3. Дія цього пункту поширюється також на витрати, пов’язані з відрядженням чи виконанням деяких цивільно-правових дій, що були оплачені з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних документів, з урахуванням таких особливостей:

дня після завершення відрядження;

банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

особи.

Фізична особа, яка отримала такі кошти, заповнює всі графи Звіту, крім: «Звіт перевірено», «Залишок унесений (перевитрата видана) в сумі за касовим ордером», кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються особою, яка надала такі кошти. Графу «Звіт затверджено» підписує керівник (податковий агент).

372)

Інвестиції”

“МШП”

“Виробництво”

витрати”

 

вартість електронного авіаквитка за наявності посадкового талона, але без документа про сплату, що відшкодована роботодавцем працівнику, що перебував у відрядженні?

Якщо для відшкодування витрат на придбання електронного авіаквитка за наявності посадкового талона відряджена особа не надає роботодавцю підтвердного документа, що засвідчує вартість таких витрат, то сума відшкодування цих витрат включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої особи як додаткове благо та оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою 18 %.

Для не включення такого відшкодування в оподатковуваний дохід необхідно надати підтверджуючі документи: транспортні квитки або транспортні розрахунки, у т.ч. електронні квитки за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту.

: суб’єкти господарювання, які провадять розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток) при продажу товарів (наданні послуг), зобов’язані видавати особі, яка отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використання мережі Інтернет, в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Все про бухгалтерський облік 2016 № 94

 

поїздку в наказі?

), то їх позбавлення – порушення трудового законодавства. За це посадовим особам загрожує штраф від 30 до 100 НМДГ – ст.. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

на 1 січня для закордонних відряджень). Нічого не заважає вам прописати в наказі про відрядження менші суми.

на день. Чи потрібно з неї утримувати військовий збір?

– 274,6 грн.).

Наш бухгалтер декілька разів на місяць на цілий день їде по місту. Чи можемо ми за ці дні виплачувати йому добові?

(за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства). (п. 1 р. 1 Інструкція про відрядження). Відповідно, поїздки працівника в межах міста неможливо класифікувати як відрядження.

ВПБО 2016 № 83

 

Групу наших співробітників в складі трьох осіб відправлено у відрядження Україною на службовому авто. Після повернення з відрядження один із працівників відзвітував за проживання в готелі всієї групи. Рахунок і квитанція про оплату за проживання групи з трьох осіб оформлені на одну людину, а не на кожного окремо. Чи можна компенсувати кошти за проживання всієї групи одному працівнику? Якщо ні, то які санкції це тягне за собою?

Ні одному співробітнику не можна компенсувати витрати на проживання всієї групи відряджених. Квитанції та документи про оплату мають бути оформлені на кожного працівника окремо із зазначенням його прізвища, номера, якого він займав, і дат проживання.

Пп. 170.9.1 ПКУ не є доходом платника податку фізичної особи, яка перебуває в трудових відносинах зі своїм роботодавцем, сума відшкодованих йому в установленому законодавством порядку витрат, зокрема на оплату вартості проживання в готелях.

У п. 5 р. ІІ Інструкції про службові відрядження: підприємство за наявності підтвердних документів (в оригіналі) відшкодовує витрати відрядженим працівникам за наймання житлового приміщення з розрахунку вартості одного місця в готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (окрім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором й інших витрат.

Усі суми, сплачені одному співробітнику понад вартості одного місця проживання, обкладають податком на доходи фізичних осіб відповідно до п. 5 р. ІІ Інструкції про відрядження.

Тобто якщо з групи відряджених тільки один колега матиме документи на проживання й ви проведете оплату потрійної вартості лишень йому,то з двох третіх від суми доведеться утримати податок на доходи за ставкою 18 %. Додатково із зайво виплачених коштів як із додаткового блага треба ще утримати й військовий збір 1,5 %.

.

ВПБО 2016 № 104

 

У який термін працівник має повернути кошти, видані на відрядження або в підзвіт, за умови, що відрядження не відбулось внаслідок захворювання такого працівника?

Якщо працівник отримав аванс на відрядження й не виїхав, то він повинен протягом трьох банківських днів із дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до каси підприємства зазначені кошти.

якщо відрядження не відбулось з поважних причин (хвороба працівника) не передбачено. Тобто відштовхуватись треба від дати видання наказу про скасування відрядження.

ВПБО 2016 № 104

 

 

3. Розрахунки за іншою поточною дебіторською заборгованістю

 

Кореспонденція рахунків з обліку дебіторської заборгованості

. Надійшла сума компенсації нестачі від винних осіб:

— внесено готівкою в касу

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *